นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

อัพเดทเมื่อ 23 ตุลาคม 2566

หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค (“บริษัท. “เรา” หรือ “ของเรา”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไขและความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้า และใช้บริการสนับสนุนหลังการขายต่าง ๆ ของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (1) หน้าร้านบุรีรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิคทุกสาขา  (2) ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัทโดยตรง อาทิเช่น ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และ Social Media ของบริษัท (เช่น Line Official Account หรือ Facebook) และ (3) ผ่านช่องทาง Online Marketplace ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้า (“ลูกค้า”) ทราบ

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในพื้นที่ร้าน บุรีรัมย์ซัพพลายรวมถึงสาขาต่างๆ และ/หรือซื้อสินค้า รวมถึงส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางบริษัทจะถือว่า ลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้แล้ว และหากลูกค้าไม่ตกลงให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ ขายและ/หรือจัดส่งสินค้า หรือให้บริการหลังการขายอื่น ๆ แก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมีต่อลูกค้า

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับการซื้อขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายผ่านร้านบุรีรัมย์ซัพพลายของทางบริษัทเท่านั้น แต่ไม่มีผลใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือการให้บริการเสริมอื่น ๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทผู้เป็นเจ้าของยี่ห้อหรือแบรนด์สินค้า หรือพันธมิตรทางการค้าอื่น ๆ ของบริษัท แม้จะดำเนินการเชื่อมต่อกับการให้บริการของทางบริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลข้อมูลโดยผู้ให้บริการ Online Marketplace หรือของบริษัทพันธมิตรที่อาจจัดกิจกรรมโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากสินค้าที่บริษัทจำหน่าย) ซึ่งเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องศึกษาและทำความตกลงเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประกาศแยกต่างหาก

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราและจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ต่อวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขวันที่ทำให้เป็นปัจจุบันไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ เราอาจมีการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเรา เช่น ข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้ นโยบายฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศนโยบายฉบับแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้เว็บไซต์หรือบริการของท่านที่ดำเนินต่อไปภายหลังหลังจากวันที่นโยบายฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในขณะนั้น) จะถือว่าท่านให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในขณะที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทประมวลผล สำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว้บไซต์  buriramsupply.com และหน้าร้านบุรีรัมย์ซัพพลาย  ได้แก่


ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่อาจได้รับการบันทึกผ่านการดำเนินการดังนี้

 • ผ่านระบบ CCTV ของบริษัทที่ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ร้านที่มีการติดตั้งอยู่
 • ผ่านการจัดเก็บภาพถ่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นภายในพื้นที่ร้านค้า ทั้งในลักษณะของการจัดกิจกรรมและการจัดทำการถ่ายทอดสดหรือการบันทึกวีดีโอต่าง ๆ ภายในพื้นที่ร้านค้า ซึ่งกรณีของการจัดกิจกรรมหรือจัดทำการถ่าย ทอดสดดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการถ่ายภาพของท่าน ท่านอาจต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดสดหรือท่านสามารถแจ้งจุดประสงค์ปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้
 • ข้อมูลการชำระเงินค่าสินค้าซึ่งอาจรวมถึง Payment Slip หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่จะมีการเก็บผ่านระบบ POS
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการซื้อสินค้าที่ต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 • เอกสารเพื่อการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษีให้แก่ท่าน เช่น ข้อมูลหลักฐานบัตรประชาชนที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการออกใบกำกับภาษี
 • เอกสารหลักฐานเพื่อการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ร้องขอ โดยเฉพาะสำเนาบัตรประชาชน และสัญญาหรือเอกสารสินเชื่ออื่น ๆ
 • ข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าต้องลงทะเบียน และสิ่งที่เกียวข้องในการจัดส่ง
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งจอง ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล)
 • ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทเกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ลูกค้าต้องการ หรือข้อมูลที่ลูกค้าให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท
 • สำหรับการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Online ทั้งผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรง หรือผ่านช่องทางจำหน่ายของบุคคลภายนอก ได้แก่
 • ข้อมูลชื่อนามสกุลของลูกค้า และข้อมูลการติดต่อสำหรับการจัดส่งสินค้า อาทิ ที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เช่น email
 • ข้อมูลเทคนิคที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น IP Address หรือข้อมูลเครื่องมือที่ลูกค้าใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท และหากได้รับความยินยอมจากลูกค้า อาจรวมถึงข้อมูลคุกกี้บางประเภท
 • ข้อมูลการลงทะเบียน User Account ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ที่มีการลงทะเบียน ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการ ลงทะเบียน และข้อมูลธุรกรรมการค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของลูกค้าดังกล่าว
 • ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้า รายละเอียดสินค้าที่ซื้อ เป็นต้นซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลหลักฐานการชำระเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทสำหรับค่าสินค้าต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
 • ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทเกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ลูกค้าต้องการ หรือข้อมูลที่ลูกค้าให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

สำหรับการให้บริการสนับสนุนหลังการขายต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการซ่อม

 • ภาพถ่ายของลูกค้าที่ได้มีการจัดส่งสินค้า และแบบฟอร์มการรับสินค้าที่ต้องลงนาม เพื่อเป็นหลักฐานการส่งมอบสินค้า
 • ข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า (เช่น ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อ) และข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้าอาจต้องให้สำหรับการกรอกแบบฟอร์มการขอการรับประกัน หรือการใช้บริการซ่อมที่บริษัทอาจกำหนด
 • ข้อมูลการใช้บริการทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลรายละเอียดการติดต่อเพื่อใช้บริการเคลม หรือการรับประกันชำรุดบกพร่องต่าง ๆ การแจ้งซ่อมสินค้า และอาจรวมถึงข้อมูลหลักฐานการชำระเงินที่ลูกค้าอาจต้องชำระสำหรับการใช้บริการดังกล่าว ตามเงื่อนไขที่บริษัทอาจประกาศกำหนดเป็นแต่ละกรณี
 • ข้อมูลในบทสนทนาระหว่างฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการสนับสนุนต่าง ๆ แก่ลูกค้า
 • จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อความมั่นคงปลอดภัยภายในร้าน ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้อง CCTV จะได้รับการบันทึกและเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ศูนย์การค้าของลูกค้าและของผู้อื่นที่เข้ามาใช้บริการและเยี่ยมชมภายในศูนย์การค้า ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 วัน ยกเว้นกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อการปกป้องเรียกร้องสิทธิที่บริษัทอาจมีต่อลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาการซื้อขายที่บริษัทมีกับลูกค้า ในกระบวนการยืนยันสิทธิในการรับสินค้าต่าง ๆ การยืนยันการชำระราคาสินค้า (ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินคุณสมบัติเพื่อการให้สินเชื่อการค้า) การติดต่อประสานงานระหว่างการให้บริการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้บริการจัดส่งสินค้า ให้แก่ลูกค้า และตลอดระยะเวลาการเรียกร้องใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เช่น ระยะเวลาในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาการให้บริการแก่ User ที่ลงทะเบียนผ่าน Corporate Website กรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อใช้ บริการด้วยการเปิดบัญชีผู้ใช้งานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านบัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลเพื่อการยืนยันตนของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ User ดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่ตกลงไว้โดยบริษัทในส่วนของธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาการให้บริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า ข้อมูลการติดต่อรวมถึงหลักการยืนยันตัวตนของลูกค้าจะถูกใช้เพื่อการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ โดยตรงต่อลูกค้า เช่น การบริการสนับสนุนหลังการขาย การรับประกัน การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมสินค้า การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ และการติดต่อสอบถามอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ต้องดำเนินบริการให้แก่ท่าน
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการชำระเงินของท่าน เอกสารแสดงตัวตนของลูกค้าที่ใช้สำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีตามความประสงค์ของลูกค้า เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี และบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของบริษัทเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งในกรณีการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในกฎหมายนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
 • เพื่อการปกป้องและใช้สิทธิหรือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลการให้บริการทั้งหมดของลูกค้าจะได้รับการเก็บ รวบรวม ประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท อันได้แก่
 • ข้อมูลภาพถ่ายจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในร้านค้านั้น บริษัทอาจนำภาพดังกล่าวไปจัดทำเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรงหรือช่องทางสื่ออื่น ๆ ดังนั้น ภาพถ่ายซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจได้รับการเปิดเผยและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังกล่าว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและใช้ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
 • ภาพถ่ายและแบบฟอร์มการจัดส่งสินค้าที่บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งนั้น จะได้รับการเก็บและบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบการ ให้บริการ และใช้เพื่อการปกป้องสิทธิกรณีมีการโต้แย้งสิทธิใด ๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า
 • เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและท่านลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าในภาพรวมของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลการใช้บริการและการซื้อขายทั้งหมดเพื่อการพิจารณาวางแผนการปรับปรุงสินค้า และบริการของบริษัทให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับภาพรวมการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ บริษัทอาจพิจารณาว่ามีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
 • การนำข้อมูลของลูกค้าไปทำการตลาดในรูปแบบของ Facebook Lookalike ในการติดต่อประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลอื่นที่อาจมีลักษณะและความสนใจในภาพรวมใกล้เคียงกับท่าน
 • การใช้ข้อมูลเพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิการเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมีกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการต่อสู้ปกป้องสิทธิระหว่างกันตลอดระยะเวลาของ อายุความที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • กรณีที่ลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทที่ลูกค้าอาจสนใจ หรืออาจใช้ข้อมูลประเภทคุกกี้เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้บริการทางออนไลน์ของลูกค้า สำหรับกรณีนี้บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัท เพื่อการให้บริการขายและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจากบริษัทให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าที่จัดทำโปรโมชั่นที่ลูกค้าตกลงเข้าร่วม (เช่น บริษัทโทรคมนาคม กรณีการเปิดเบอร์โทรศัพท์ หรือบริษัทต้นสังกัดที่อาจให้การสนับสนุนการซื้อสินค้าของลูกค้าดังกล่าว) ที่ปรึกษาต่าง ๆ ของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทรับประกันที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะเท่าที่จำเป็น ภายใต้กรอบเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะได้จัดทำ และลงนามร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานนั้นตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เป็นต้นหรือตามคำสั่งของหน่วยงานดังกล่าว

กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (5) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (7) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (8) สิทธิในการร้องเรียน ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านการส่งอีเมลมายัง buriramsupplyonline@gmail.com 


บุรีรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค

470/7/7-8 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-611723

Email: buriramsupplyonline@gmail.com

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก "ยอมรับ" (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว)